• Lode Ceyssens

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens vraagt duidelijkheid voor de Omleidingsweg in Pelt

De gemeente Pelt is al jaren vragende partij voor een omleidingsweg die het zware vrachtverkeer uit het centrum van Neerpelt moet halen. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) volgt dit dossier nauw op en wil als lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken duidelijkheid van minister Peeters. “Dit dossier ligt al te lang op tafel en mag nu eindelijk eens vooruitgaan”, zegt Ceyssens.


In 2017 liet voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois watering De Holen als cultuurhistorisch erfgoed erkennen, waardoor de noordelijke omleidingsweg ineens onmogelijk werd. Die bescherming kwam er op vraag van de eigenaar van het gebied. De voormalige gemeente Neerpelt verzette zich tegen die beslissing en ging in beroep bij de Raad van State. Hoewel het dossier onder leiding van voormalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zo goed als klaar lag, zorgde de klassering van Bourgeois voor onnodige vertraging.

In mei van dit jaar vernietigde de Raad van State het arrest dat De Holen beschermt als cultuurhistorisch erfgoed. Die vernietiging zou opnieuw mogelijkheden kunnen scheppen voor een noordelijke omleidingsweg, maar het gebied geniet ook nog een Europese bescherming als vogelhabitat. “Die bescherming heeft natuurlijk een impact op de haalbaarheid en het al dan niet slagen van het project.” zegt Ceyssens. “Momenteel bekijkt men voor de Maatschappelijke Kostenbatenanalyse welke van de twee werkwijzen men zal hanteren. De eerste werkwijze gaat uit van het principe dat de impact op het vogelrichtlijngebied gecompenseerd moet worden. Die kosten worden bij de projectkosten gerekend. Voor de tweede werkwijze wordt de impact op het vogelrichtlijngebied bepaald en direct gewaardeerd met behulp van het instrument van de Natuurwaardeverkenner. Dit moet uitmaken of er waarde- of kwaliteitsverlies is als gevolg van de realisatie van de Omleidingsweg.”

Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) volgt dit dossier vanuit de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken al sinds het begin op. Hij vroeg minister Peeters naar een concrete timing.

“De minister liet weten dat momenteel alle zes de alternatieven, zoals die voorzien waren in het plan-MER van 2008, worden meegenomen, ook het zogenaamde gewestplantracé.” aldus Ceyssens. “Vervolgens zal er in de aanpak van het ‘Alternatievenonderzoek N71 Neerpelt’ een ranglijst van alternatieven worden opgemaakt. De bedoeling is om dan, na de Multicriteria-analyse, 3 alternatieven over te houden. Die alternatieven zullen, naast het nul-alternatief, meegenomen worden in de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse”, licht Ceyssens toe.

Eens de keuze van het tracé vaststaat, kan voor de omleidingsweg N71 Neerpelt de volgende timing beoogd worden:

  • Ruimtelijk Uitvoeringsplan/Milieueffectenrapport: 2 jaar, inclusief voorontwerp-dossier en validatie door projectstuurgroep binnen deze tijdsspanne.

  • Ontwerpdossier: 1 jaar (inclusief voorbereidende onderzoeken in functie van een eventueel project-MER)

  • Bouwvergunning: 9 maanden / parallel onteigeningsdossier: 2 jaar

  • Aanbestedingsprocedure 6 maanden.

“Hoewel het alternatievenonderzoek in de eerste helft van 2021 afgerond moet worden, zal de omleidingsweg die het zware vrachtverkeer uit het centrum van Neerpelt moet halen er de eerste vijf jaar nog niet liggen. Na de tracékeuze kan de hele procedure pas opstarten”, zegt Ceyssens.

14 keer bekeken0 reacties